Algemene voorwaarden


1. Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Verkoper: Magnifiek kappers, zaakdoende aan de Molehoekpassage 22, 5242 CZ te Rosmalen bereikbaar op dit adres en via (+31) 73 888 9191 of geschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63499142,

Koper: eenieder die een overeenkomst sluit of heeft gesloten met Verkoper dan wel eenieder die in een rechtsverhouding tot Verkoper komt te staan.

Overeenkomst: elke tussen Koper en Verkoper gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot haarextensions en/of haarverzorgingsproducten en/of andere zaken die door Verkoper in het kader van zijn normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.

Zaken: alle roerende zaken die onderwerp zijn van enige overeenkomst tussen Koper en Verkoper.

Koop op afstand: een overeenkomst tussen Verkoper en Koper, die consument is, waarbij in het kader van een door Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. Toepasselijkheid 

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten van Verkoper en alle overige rechtsverhoudingen waarbij Verkoper betrokken is, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing met uitsluiting en verwerping van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Koper. Deze algemene voorwaarden liggen voor eenieder ter inzage bij Verkoper (Molenhoekpassage 22, 5242 CZ te Rosmalen) en kunnen via de website (www.magnifiekkappers.nl)  worden geraadpleegd. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek van Koper aan hem toegezonden.

2.2. De overeenkomst komst tot stand, hetzij zodra Verkoper de bestelling van koper heeft geaccepteerd door het versturen van een bevestiging, hetzij door feitelijke levering door Verkoper van een bestelling. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de acceptatie van de bestelling te verbinden. Indien Verkoper een bestelling niet accepteert, deelt Verkoper dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan koper mee.

2.3. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.

2.4. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

2.5. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

2.6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verkoper bedongen, zijn evenzeer bedongen ten behoeve van door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.7. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de tekst die het gevolg zijn van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

3. Prijzen

3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend.

3.2. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking en de omzetbelasting. De koopprijs omvat uitdrukkelijk niet de verzendkosten.

3.3. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.4. Indien de prijzen voor de aangeboden zaken stijgen in de periode tussen bevestiging van de bestelling en de uitvoering daarvan, is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen tien werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging door Verkoper.

3.5. Bij weigering of niet afhalen van bestellingen onder rembours worden de door Verkoper voorgeschoten rembourskosten aan de Koper doorberekend.

4. Kwaliteit, verpakking en levering

4.1. Verkoper verbindt zich jegens Koper om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de bevestiging van de bestelling omschreven.

4.2. Verkoper staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de Verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

4.3. Tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet, verbindt Verkoper zich jegens Koper om de zaken behoorlijk te verpakken, zodat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

4.4. Verkoper zal er naar streven de zaken te leveren binnen de overeengekomen leveringstermijn. Leveringstermijnen zijn echter niet fataal.

4.5 Koper is gehouden de geleverde zaken op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper  te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden;

4.6 Eventuele zichtbare gebreken behoren onmiddellijk schriftelijk bij Verkoper te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Telkens dient de melding gepaard te gaan met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende gebrek;

4.7 Verkoper dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren en te beoordelen;

4.8 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Verkoper juist zijn, zal Verkoper de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen, of naar haar keuze, het geleverde vervangen. Koper  blijft echter verplicht tot betaling, tenzij Verkoper besluit om niet tot herstel c.q. vervanging over te gaan. Indien komt vast te staan dat een reclame niet gegrond is dan komen de daardoor aan de zijde van Verkoper opgekomen kosten, waaronder de onderzoekskosten, voor rekening van Koper. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Koper het door Verkoper geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het geleverde geacht deugdelijk te zijn geleverd

5. Betaling 

5.1. In geval de zaken door Koper worden afgehaald bij het winkelbedrijf van Verkoper, dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betaling plaats te vinden ten tijde en ter plaatse van de afgifte van de zaken door Verkoper aan Koper.

5.2. Bij koop op afstand dient de koper het overeengekomen bedrag van de koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 21 dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van veertien dagen, is Verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is Koper aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit verzendkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

5.4 Indien Koper in gebreke blijft met de betaling binnen de onder 5.2 genoemde termijn, dan is  Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente (na 30 dagen) hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5.5 Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper

5.6 Indien Koper een consument is worden de in het vorige lid bedoelde incassokosten in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW met een minimumbedrag van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00. Koper die een consument is, is deze vergoeding eerst verschuldigd nadat deze vruchteloos door Verkoper is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding inzake incassokosten;
5.7 Indien Koper een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan belopen de in lid 5 genoemde incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 50,00;

6. Eigendomsovergang en risico

6.1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op Koper overgaan bij afgifte c.q. aflevering.

6.2. Zolang Koper niet het volledige bedrag van de koopsom en eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom pas op Koper over zodra Koper aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan. 

7. Ontbinding

7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

7.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. 

8. Retourzendingen bij koop op afstand

8.1. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaken heeft Koper bij koop op afstand het recht de koop zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Koper dient in dat verband de bestelde c.q. gekochte zaken in ongeschonden staat aan Verkoper te retourneren. De kosten van het terugzenden van de zaken komen voor rekening van Koper. Koper ontvangt binnen dertig dagen na de ontbinding hetgeen Koper reeds aan Verkoper heeft betaald in verband met de retour gezonden zaken.

8.2. Annuleringen van bestellingen die plaatsvinden voordat een betaling aan Verkoper is verricht, worden kosteloos door Verkoper gehonoreerd.

8.3. Wordt een bestelling geannuleerd na betaling en nadat een periode van zeven werkdagen is verstreken na ontvangst van de zaken, dan berekent Verkoper 5% van het orderbedrag voor administratie- en handelingskosten (met een maximum van € 20, -). Het restant wordt teruggeboekt naar de bank-/girorekening van Koper.

9. Overmacht

9.1. Onverminderd het bepaalde in 4.4. wordt de tussen Koper en Verkoper overeengekomen leveringstermijn verlengd met de periode gedurende welke de Verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.2. Van overmacht aan de zijde van Verkoper is sprake indien Verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, toerisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij derden, van wie Verkoper de benodigde zaken of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Verkoper ontstaan.

9.3. Indien door overmacht levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is Koper zowel als Verkoper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.

9.4. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting van hetgeen Koper reeds was geleverd naar Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Koper, indien Koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

10. Inschakeling derden

10.1. Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van Koper gebruik te maken van derden.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel. De bepalingen van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor

11.2 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of diens ondergeschikten. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van, door of namens Koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens

11.3 Indien Verkoper aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verkoper in het desbetreffende geval te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot (het deel van) de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt

11.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Verkoper is evenmin aansprakelijk jegens Koper indien Koper niet aan haar (betalings)verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

11.6 Eventuele schadeclaims dienen onder verval van recht onverwijld maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Verkoper te worden gemeld.

12. Geschillen

12.1. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

12.2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter te s' Hertogenbosch, met dien verstande dat Koper gedurende één maand nadat Verkoper zich schriftelijk op het onderhavige beding heeft beroepen, kan kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter indien deze een andere is dan de Rechter hiervoor aangewezen.

Versie augustus 2015

 

Magnifiek Kappers

Molenhoekpassage 22

5242 CZ

Rosmalen

Kvk: 63499142